Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o.,

IČ 26170337, se sídlem Podnikatelská 595, Běchovice, 190 11 Praha 9, spisová značka C 76585 vedená u Městského soudu v Praze

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „obchodní podmínky“), přijaté společností Vokoun & Pokorný s.r.o., IČ 26170337, se sídlem Podnikatelská 595, Běchovice, 190 11 Praha 9, spisová značka, C 76585 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto podnikatelem (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ anebo „o.z.“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku, tzn., že tato osoba uzavírá s prodávajícím smlouvu v rámci výkonu výdělečné činnosti živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosaženi zisku, jakož i v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu povoláni nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující“).

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky se nevztahuji na případy, kdy kupujícím je spotřebitel ve smyslu ust. §419 o.z., tzn., je fyzickou osobou, která neuzavírá s prodávajícím smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Článek II.

Kupní smlouva

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.


2. Kupní smlouva musí mít písemnou formu, nestanoví-li tyto obchodní podmínky či dohoda smluvních stran jinak, přičemž příslušné projevy vůle nemusí být učiněny na téže listině.


3. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí prodávající (dále také jako „nabídka“) a to na základě zájmu kupujícího o koupi zboží od prodávajícího, tj. požadavků stanovených kupujícím (dále jen „poptávka“). Poptávka kupujícího není považována za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 o.z. Kupující potvrdí písemnou objednávku prodávajícího písemně nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení nebo v jiné sjednané lhůtě. Jednotlivá kupní smlouva vzniká, potvrdí-li kupující nabídku prodávajícího písemně ve lhůtě dle věty předchozí. Smluvní strany si výslovně dohodly, že se vylučuje aplikace § 1740 odst. 3 NOZ a § 1751 odst. 2 NOZ, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.


4. Včasné přijetí nabídky nabývá účinnosti okamžikem, kdy souhlas s obsahem nabídky dojde prodávajícímu. Pozdní přijetí nabídky má účinky včasného přijetí jen tehdy, jestliže prodávající o tom bez odkladu vyrozumí toho, jemuž byla nabídka učiněna, a to formou faxového sdělení nebo prostředky elektronické komunikace.

5. K uzavření kupní smlouvy mezi stranami v jiné než písemné formě může dojít, pokud s tím obě smluvní strany vysloví jednoznačný souhlas, přičemž prodávající umožňuje, aby kupní smlouva byla uzavřena formou komunikace na dálku a to zejména elektronickou poštou. Proces uzavření kupní smlouvy formou dle tohoto odstavce se přiměřeně řídí ustanoveními tohoto článku.


6. Uzavřená kupní smlouva je jediným a úplným dokumentem mezi smluvními stranami v téže věci. Veškerá předchozí ujednání smluvních stran v téže věci, ať byla písemná či ústní, se uzavřením kupní smlouvy nahrazují.


7. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží výslovně uvedené a určené v kupní smlouvě, resp. nabídce prodávajícího.


8. Prodávající odpovídá za to, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob, které by jakkoliv omezovaly či znemožňovaly jeho nabytí kupujícím a jeho užití. Použije-li prodávající k výrobě zboží věcí, které mu za tímto účelem dodal kupující, odpovědnost prodávajícího dle předchozí věty se neaplikuje.


9. Jednotlivé položky zboží mohou být, zejména pak v nabídce, kupní smlouvě, dodacím listu a faktuře označeny mimo jiné interním označením prodávajícího.


10. Podstatnou náležitostí kupní smlouvy je vedle určení ceny a specifikace zboží rovněž dodací lhůta. Smluvní strany výslovně souhlasí s užitím § 1748 o.z. Obsahuje-li návrh na uzavření kupní smlouvy, tj. nabídka učiněná jakoukoliv formou ujednání o tom, že některá obsahová náležitost kupní smlouvy bude mezi stranami dojednána dodatečně, považuje se za podmínku účinnosti uzavřené smlouvy.

11. Kupující je povinen se před přijetím nabídky seznámit s těmito obchodními podmínkami. Skutečnost, že se kupující seznámil s těmito obchodními podmínkami dle věty předchozí, kupující potvrdí přijetím nabídky. O skutečnosti, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, je kupující výslovně informován v nabídce prodávajícího.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě tvoří základ daně, částka DPH v aktuální zákonné výši a celková kupní cena včetně DPH. Kupní cena je zpravidla tvořena jako jednotková cena určitého zboží násobená požadovaným počtem tohoto zboží.

2. Veškeré ceny jsou smluvní cenami.

3. Kupní cenu včetně DPH je kupující povinen uhradit:

- převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře (daňovém dokladu) a to do data splatnosti uvedeného na této faktuře. Není-li datum splatnosti uvedeno na faktuře anebo v nabídce jinak, platí, že doba splatnosti činí 14 kalendářních dní od dodání zboží dle těchto obchodních podmínek.

- v hotovosti a to v sídle prodávajícího, není-li taková to platba v rozporu s právními předpisy omezujícími platby v hotovosti.

4. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním předmětu koupě a to v případě, že je dle nabídky, resp. uzavřené kupní smlouvy, prodávající povinen dodat předmět koupě kupujícímu na jiném místě než, kterým je sídlo prodávajícího.

5. V případě, že celková cena předmětu koupě v nabídce přesáhne částku ve výši 100.000,- Kč včetně DPH, je prodávající oprávněn požadovat, před dodáním předmětu koupě, po kupujícím zaplatit zálohu ve výši 30% kupní ceny a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím a zaslané kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.

6. Sjednání kupní ceny, zpravidla u opakovaných dodávek, může mít rovněž formu oboustranně dohodnutého ceníku. V takovém případě musí nabídka, její potvrzení a/nebo kupní smlouva obsahovat odvolávku na přesně určený ceník, který bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Změny ceníku jsou možné pouze na základě dohody stran.


7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, přičemž bez předchozího písemného svolení prodávajícího, které však nesmí být bezdůvodně odmítnuto, není kupující oprávněn své pohledávky vůči prodávajícímu postoupit třetím osobám, přičemž postoupení pohledávek může být učiněno pouze písemně.

Článek IV.

Dodací podmínky


1. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas ve lhůtě sjednané stranami v kupní smlouvě. Pokud v nabídce prodávajícího, na jejímž základě byla uzavřena kupní smlouva, bylo výslovně uvedeno, že termín dodání bude mezi smluvními stranami dojednán dodatečně, pak se jedná o podmínku účinnosti uzavřené kupní smlouvy.


2. O připravenosti dodávky zboží ke splnění, před sjednaným termínem dodání, je prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu, a to faxovým sdělením nebo e-mailovou poštou.


3. Prodávající je povinen ke každé dodávce přiložit dodací list, který obsahuje vždy alespoň úplné číslo nebo označení kupujícího nebo kupní smlouvy, množství jednotlivých položek zboží, druh a počet obalů.

4. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak platí, že místem dodání zboží je sídlo prodávajícího. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Náklady spojené s dopravou zboží a jeho balením nese kupující.

Článek V.

Úrok z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody


1. Pokud je kupující v prodlení s platbou kupní ceny, má prodávající právo požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.


2. Pokud je prodávající v prodlení s dodávkou zboží delším než 5 pracovních dní, zaplatí kupujícímu za každý další den prodlení s dodávkou zboží smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží.

3. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody a nemajetkové újmy, která je samostatným nárokem a hradí se v plné výši, jak byla způsobena a prokázána.

Článek VI.

Jakost


1. Prodávající odpovídá, za to, že zboží bude plně odpovídat požadavkům vyjádřeným v kupní smlouvě, přičemž závaznost technických norem je dána, pouze pokud tak smluvní strany výslovně určí v uzavřené kupní smlouvě.


2. Prodávající odpovídá za to, že zboží, které podléhá ustanovením zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, splňuje požadavky příslušných technických předpisů platných v České republice a že prodávající dodržel postup při posuzování jejich shody.


3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na vyžádání kopie příslušných „ES prohlášení o shodě" nebo „Prohlášení o shodě".


4. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost a to je-li to výslovně uvedeno v uzavřené kupní smlouvě.

Článek VII.

Práva z vadného plnění, uplatnění práv z vadného plnění.


1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, určeném těmito všeobecnými obchodními podmínkami a kupní smlouvou.

2. Zboží má právní vady, jestliže prodané Zboží je zatíženo právem třetí osoby.


3. Práva z vadného plnění i ze záruky za jakost se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. Práva z vadného plnění i ze záruky za jakost je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Za dodržení písemné formy uplatnění nároku pokládají strany sdělení učiněná písemně, faxem nebo e-mailem.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího

6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

7. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.


Článek VIII.


Ochrana informací


1. Důvěrné informace, které prodávající na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou nebo jednáním o jejím uzavření zpřístupní kupujícímu nebo jinak umožní se s nimi seznámit, kupující


- nezveřejní, ani jinak nezpřístupní třetím osobám,


- nepoužije jinak či k jinému účelu, než je sjednáno,

- bude udržovat, nakládat s nimi a zpracovávat je tak, aby nedošlo k porušení ujednání kupní

smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek,


- jinak nezneužije proti zájmům prodávajícího.


2. Důvěrnými informacemi se rozumí jakékoliv informace obchodní, technické, finanční, organizační a jiné týkající se přímo nebo nepřímo prodávajícího, jeho konkrétních zaměstnanců, obchodních partnerů, zákazníků nebo dodavatelů, avšak nejen tyto zde výslovně uvedené, zachycené v jakékoliv podobě na jakémkoliv nosiči, jakož i informace ústní, poskytnuté nebo jinak zpřístupněné kupujícímu při jednání o uzavření kupní smlouvy nebo na základě a v rámci uzavřené kupní smlouvy.

3. Pojem „Důvěrná informace" podle těchto všeobecných obchodních podmínek nezahrnuje informace, které jsou nebo se po dobu účinnosti kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek (nákup) stanou veřejně známými, a to jinak, než porušením povinností ze zákona, těchto všeobecných obchodních podmínek nebo uzavřené kupní smlouvy ze strany kupujícího nebo porušením povinnosti třetí stranou.


Článek IX.

Práva duševního vlastnictví

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží, ani jako celek, ani jeho jednotlivé součástí a díly neporušují průmyslová ani jiná obdobná práva třetích osob.

2. Kupní smlouvou není poskytována žádná licence k využití, ani se žádným způsobem nepřevádí žádné právo k vynálezům, patentům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, ochranným známkám, firmě, know-how, copyright, ani jiným formám průmyslového či duševního vlastnictví.

Článek X.

Závěrečná ustanovení


1. Veškeré právní vztahy mezi stranami vzniklé v souvislosti a na základě uzavřených kupních smluv a těchto obchodních podmínek se řídí právem České republiky.


2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na www.vokpok.cz.